Stars

One Giant Leap
Men’s vocal ensemble Cantus  •  Joseph Heitz
Southern Oregon University
Ashland, OR  •  USA