Stars

35th Takarazuka International Choir Competition
Mixed Choir Maska  •  Jānis Ozols
Takarazuka Vega Hall
Takarazuka City  •  Japan