Only in Sleep

Choir Hana-Shu
Mitsui Sumitomo Kaijo Shirakawa Hall
Tokyo  •  Japan